MÜBÂBEK GÜN VE GECELER

30Tem 2020

Arefe Günü Kılınacak Namaz

Arefe Günü Kılınacak Namaz başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.


Nesâi ve diğerlerinin bildirdiği sahih hadîste Nebî (s.a.v.): “Umarım ki, Arefe günü tutulan oruç, iki senelik günâha keffâret olur; biri geçmiş, diğeri gelecek senenin günâhlarıdır.” buyurmuştur. Beyhâki’de: “Arefe gününün orucu, bin gün oruca eşittir.” hadîs-i şerîfi yer alır.


İmâm Hibbetullah’ın Saîd bin Müseyyeb’den onun da Ebû Hüreyre (r.a.)’den naklettiği bir haberde, Resûlullâh (s.a.v.): “Bir kimse Arefe günü öğle ile ikindi arasında dört rek’at namaz kılsa, her rek’atinde bir kere Fatiha ve elli kere İhlâs sûrelerini okusa, Allâhü Te‘âlâ ona bin kere bin sevâb yazar. Kur’ân-ı Kerîm’den okuduğu her harf için cennette ona bir yüksek derece verilir. Her derece arası beş yüz yıllık yoldur. Ve her harf için ona yetmiş hûrî verilir. Her birisi için yakuttan yetmiş bin sofra, her sofrada yeşil kuş etinden yiyecekler vardır. Etin soğukluğu kar, tadı bal ve kokusu misk gibidir. O eti ateş pişirmemiştir. Başladığı zaman bulduğu lezzet ve tatlılığı, yemeğin sonunda da bulur. Bıkmak olmaz. İsteyerek, severek yer. Sonra o kimseye kanatları yakuttan, gagası altından bir kuş gelir. Bin kanadı vardır. Benzerini, dinleyenlerin duymadıkları güzel bir ses ile Arefe günü ehline “Merhaba” diyerek seslenir. Sonra o kuş, o kimsenin yanına düşüp kanatlarının her birinin altından yetmiş türlü yemek çıkarır. O yemeklerden yer. Sonra o kuş Allâhü Te‘âlâ’nın izni ile silkinip uçar gider. O kimse kabrine konulunca, Kur’ân-ı Kerîm’in her harfi ona öyle bir nur ile ışık saçar ki, o kimse o anda Beyt-i Şerîf’in etrafında tavaf edenleri görür. O Yâ Rabbi, kıyâmet kopsun, kıyâmet gelsin diyerek bir an evvel kıyâmetin kopmasını ister.” buyurdu.


(Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî (k.s.), Gunyetu’t-Tâlibîn, 335.s.)


Arefe Günü Duası


Hz. Peygamber (s.a.v.), Arefe günü en ziyâde şöyle derlerdi: “Lâ-ilâhe illa’llâhü vahdehû lâ-şerîke leh, lehü’lmülkü velehu’lhamdü bi-yedihi’l-hayr ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.”


(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, 77.s.)

30Tem 2020

Teşrik Tekbirleri

Teşrik Tekbirleri Kurban bayramının arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazlardan sonra okunan bir duadır.


Kurbân bayramının arefe gününün sabah namâzından i‘tibâren bayramın dördüncü gününün ikindi namâzına kadar (ikindi dahil) yirmi üç vakit farz namâzlardan sonra bir def‘a: “Allâhü ekber, Allâhü ekber, Lâilâhe illâ’llâhu va’llâhu ekber, Allâhü ekber ve li’llâhi’l hamd.” diye tekbîr alınır ki, buna (teşrîk tekbîri) denir. Teşrik tekbirleri, âlimlerin birçoğuna göre vacîptir.

(Ömer Nasûhî Bilmen, Büyük İslâm İlmihâli, 166.s.)


Peygamberimiz’in Hz Ali’ye Vasiyeti


“Yâ Ali! Beş şey gönlü öldürür:

1. Çok yemek, 2. Çok uyumak, 3. Çok konuşmak, 4. Çok gülmek, 5. Rızık için çok endişe etmek.


Beş şey kalbi karartır:

1. Günâh üzerine günâh işlemek, 2. Tok iken yemek, 3. Zulümle mal yığmak, 4. Namazı tehir etmek, 5. Sol elle yemek ve içmektir.

Beş şey unutma meydana getirir:

1. Fare artığı yemek, 2. Kıbleye karşı bevletmek, 3. Durgun suya bevletmek, 4. Kül üzerine bevletmek, 5. Haram ile geçinmek.


Beş şey kalbi parlatır:

1. İhlâs sûresini çok okumak, 2. Az yemek, 3. İlim meclisinde bulunmak, 4. Az pişmiş ekmek yemek, 5. Gece namaz kılmak.

Beş nesne kalbi aydınlatır:

1. İlim meclisinde bulunmak, 2. Elini yetim başına sürmek, 3. Seher vaktinde çok istiğfar etmek, 4. Çok yememek, 5. Çok oruç tutmak.


Beş şey gözün nûrunu artırır:

1. Kabe-i Muazzama’ya bakmak, 2. Kur’ân-ı Kerîm’e bakmak, 3. Anne ve babanın yüzüne bakmak, 4. Âlimin yüzüne bakmak, 5. Akar suya bakmak.


Yâ Ali! Beş şey insanın kocamasına sebeptir:

1. Borcu çok olmak, 2. Gamı, üzüntüsü çok olmak, 3. Kadının nefesi erkeğe erişmek, 4. Güzel kokuyu çok sürünmek, 5. Çok balgam gelmek.

Yâ Ali! Cennet kapısında gördüm; ‘Nefsinin hevasına, arzularına muhalefet edenlerin yeri cennet olur.’ yazılıydı.”


(Şemseddin Sivâsî, Dört Büyük Halife, 192-193.s.)

23Tem 2020

Zilhicce’nin İlk On Günü Duaları

Zilhicce’nin İlk On Günü Duaları. Zilhicce ayı, Kurban Bayramı’na 10 gün kala başlamaktadır. Kurban Bayramı’nın bulunduğu aya Zilhicce ayı denmektedir. Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. 

Tergîb-i Hamîdî’de geçtiğine göre bu günlerde şu duâlar yapılabilir:
1- Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemût bi-yedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir.
2- Eşhedü en lâ ilâhe illâllahü vahdehu lâ şerîkeleh ilâhen vâhiden sameden lem yettehız sâhıbeten ve lâ veledâ.
3- Eşhedü en lâ ilâhe illâllahü vahdehu lâ şerîkeleh ehaden sameden lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven ehad.
4- Eşhedü en lâ ilâhe illâllahü vahdehu lâ şerîkeleh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemût bi-yedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir.
5- Hasbiyellah ve kefâ semi’allahü limen de’â leyse verâullâhi müntehâ.


Umeyrîşî der ki: Havarileri İsâ (a.s.)’a sorup, Ey Rûhullâh, bu kelimeleri, ya’nî duâları okuyanların sevâbı nedir dediklerinde, İsâ (a.s.): “Kim birinci duâyı yüz kere okursa, o gün yeryüzünde hiç kimsenin ondan üstün ameli olmaz. Kıyâmet günü de sevâbı, diğer ibâdetlerden çok olur. İkinci duâyı yüz defâ okuyan, Tevrat ve İncili, on iki defa okumuş gibi olur ve ona her ikisinin sevâbı verilir. Üçüncü duâyı yüz defa okuyana, on milyon sevâp yazılır ve amel defterinden on milyon günâhı silinir. Cennetteki dereceleri bir milyon derece yükseltilir. Dünyâ göğünden, ya’nî birinci kat gökten yetmiş bin melek iner, ellerini kaldırıp duâ ederler ve bu kelimeleri okuyanlara mağfiret isterler. Dördüncü duâyı yüz kerre okuyanın duâsını, bir melek Allâh (c.c.)’ya arz eder. Allâhü Te‘âlâ bunu okuyan kuluna rahmet nazarı ile bakar. Allâhü Te‘âlâ’nın râhmet nazarı ile baktığı kimse, hiçbir zaman bedbaht olmaz.” İsâ (a.s.), “Ey Cebrail, beşinci duânın sevâbı nedir?” deyince, Cebrail (a.s.): “Benim da’vetimdir. Bunu sana açıklamam için bana izin verilmedi” buyurdu.


(Muhammed Rebhâmî, Riyâdü’n-Nâsihîn, 271-273.s.)

31May 2020

Altı Gün Orucunun Fazileti

Şevval orucu Ramazan Ayı’ndan sonra Türkiye gibi İslam dünyasının genelinde merakla araştırılıyor. Peki, Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün sürer? Şevval orucu ve fazileti ile ilgili detaylara yazımızda yer verdik.

Salla’llâhu ‘aleyhi vesellem Efendimiz’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de Ramazân orucundan sonra, Şevvâl ayında altı gün oruç tutmamız hakkındadır.

Bu altı günlük oruç onarım gibidir. Şöyle ki: Ramazân ayında farz olan oruçlar sırasında, bizlerden çıkan hatâ ve kusûrların, terbiye ve edebimizdeki bozuk yönlerin, farz ve sünnet namazlarındaki aksaklıkların, ya‘ni eksik veyâ fazla rükû‘ ve secdelerin, secde-i sehivle tashîh edilip noksanlığı doldurulduğu gibi altı günlük oruç da eksik ve bozuk ibâdetlerimizin doldurulmasına yarayan birer ta’mîr ve telâfi aracıdır.

“Her kim Ramazân orucunu tutar ve altı gün de Şevvâl’den ilâve ederse, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur.” (Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, İbn-i Mâce)

“Ramazân Bayramı’ndan sonra altı gün oruç tutan bir kimse, bir seneyi oruç tutmuş gibi olur. Kişi bir iyilikte bulunursa, kendisine bunun on katı verilir.” buyurulmuştur. (İbn-i Mâce ve Nesâî)

Taberânî’nin rivâyetinde şu ziyâde vardır: Allâh Resûlü (s.a.v.) böyle deyince Ebû Eyyûb (r.a.)’in Efendimiz (s.a.v.)’e: “Ey Allâh’ın Resûlü! Tutulacak bir günlük oruç on güne karşı mıdır?” sorusuna Efendimiz (s.a.v.): “Evet!” buyurmuşlardır.

Hâfız Münzirî, Taberânî’nin râvîlerinin sahîh olduğunu kaydetmişlerdir.

Altı günlük oruç bayramdan sonra arka arkaya tutulabileceği gibi bütün Şevvâl ayına dağıtılarak da tutulabilir. Lâkin pazartesi ve perşembe günleri tutulursa daha makbûl olur. Zîrâ Âişe (r.a.) vâlidemiz: “Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz Pazartesi ve Perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.” buyurdular. “Her ayda üç gün oruç tutmak, bütün hayatını oruçlu geçirmek gibidir.” (Buhârî ve Müslim)

Hz. Ebû Ubeyde (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’den şöyle işittiğini söylemiştir: “Oruç, insan için bir kalkandır. İnsan onu delmedikçe…” (Nesaî, ibn-i Mâce, Hâkim, Terğîb)

(İmâm-ı Şa’rânî, el-Uhûdü’l- Kübrâ, s.225)

24May 2020

Ramazan Bayramı

Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olan Kadir Gecesini içinde bulunduran ve 1000 aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı geride kaldı. Peki Ramazan ayında yapılan ibadetlerin yanı sıra Ramazan Bayramın hangi ibadetler yapılmalı hangi namazlar kılınmalı hangi dualar okunmalıdır? İşte Peygamber Efendimiz bayramda yaptığı ibadetlerRamazan Bayramı Müslümanların iki büyük bayramından biridir. Ramazan ayında tutulan bir aylık orucun bitiminde Şevval ayının ilk üç günü Müslümanların bayram günleridir. Ramazan bayramına, o gün fıtır sadakası verilmesinden dolayı “Fıtır bayramı” adı da verilmektedir.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bayramlarınızı tekbîrler ile şenlendiriniz.”

“Kim bayram günü üç yüz kere “sübhânellahi ve bihamdihi.” der ve sevâbını ölmüş Müslümanlara bağışlarsa, her Müslüman ölünün kabrine bin nûr iner ölünce Allâh (c.c.) kendi mezarına da bin nûr gönderir.”

Ramazan Bayramı sabahı, Allâh (c.c.), melekleri yeryüzüne indirir. Onlar sokak başlarına dikilerek insanlardan ve cinlerden başka her canlının duyduğu bir sesle şöyle seslenirler:

“Ey Muhammed ümmeti! Büyük günâhları afveden ve bol bağışlar sunan kerem sahibi Rabb’inize çıkın.”

Mü’minler namaza katılınca Allâh (c.c.), meleklere “Vazifesini yapan işçinin karşılığı nedir?” diye sorar. Melekler “Yaptığı işin mükâfatını almaktır.” diye cevâp verirler. Bunun üzerine Yüce Allâh: “Sizi şâhid tutarım ki, onlara mükâfat olarak rızâmı ve mağfiretimi verdim.” buyurur.

 (İmâm-ı Gazâlî, Kalplerin Keşfi, s.668-669)

Ramazan Bayramında şu on iki şey menduptur.

1. Camiye gitmeden önce, tek sayıda olmak üzere hurma (veya tatlı bir şey) yemek, 2. Boy abdesti almak, 3. Dişlerini misvâkla temizlemek, 4. Koku sürünmek, 5. (Giyilmesi mubah olan) elbisenin en güzelini giymek, 6. Kendisine vâcibse (bayram namazından önce)  fitre vermek, 7. (Karşılaştığı her din kardeşine karşı) sevinç ve güler yüzlülük göstermek, 8. Gücü yettiği nisbette çokça sadaka vermek, 9. Sabahleyin erkence uyanmak, 10. Erkence bayram namazının kılınacağı yere (camiye) biraz hızlıca adımlarla gitmek, 11. Sabah namazını (evine) yakın bir camide kılmak, 12. Bayram Namazı için yaya olarak ve gizlice tekbîr getirerek bayram namazının kılınacağı yere gitmek, (kişi, yoldan giderken getirmekte olduğu tekbîri)  bir rivâyete göre bayram namazının kılınacağı yere varınca ve diğer bir rivâyete göre bayram namazına başlarken keser.

 (İmâm  Celaleddin Suyûtî, Camiu’s-Sağir, c.1, s.799.)

23May 2020

Ramazan Bayramı Arefesi

Ramazan Bayramı Arefesi‘nde ve gecesinde neler yapılmalıdır? Ramazan Bayramı Arefesi’nde yapılacak ibadetler nelerdir? Yazımız Ramazan Bayramı Arefesi ile ilgili hazırlanmıştır.

Enes bin Mâlik (r.a.)’in bildirdiği hadîs-i şerîfte Nebi (s.a.v.): Ramazan Bayramı gecesinde, Allâhü Te’âlâ, Şehr-i Ramazân orucunu tutmuş olanlara ecir ve mükâfaatlarını verip bayrâm sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle seslenirler. Ve ey Muhammed (s.a.v.) ümmeti! Azı kabûl edip, büyük karşılıklar ihsân eden ve büyük günâhları bağışlayan Râbbinize çıkınız derler. Onlar da câmi ve mescidlere çıkarlar. Namâzlarını kılıp duâlarını ettiklerinde, Allâhü Te’âlâ, onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günâhlarını mağfiret eder. Bu hâlde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler.” buyurulmuştur.(Tirmizi)

Bayramlar Mutluluk Günleridir

Bayramlarda silâh oyunlarına ve yarışlara izin vardır. Zîrâ dînimizde genişlik vardır. İslâm Dîni’nde bayrâmda, sevincini göstermelidir. Hattâ bu dînin belirtilerinden sayılmıştır. Rivâyet olundu ki Ebû Bekir (r.a.) teşrîk günlerinde Âişe (r.anhâ)’nın evine vardı. Ensâr (r.a.e.)’in kahramanlıklarını öven ve Bigâs gününde vâki olan harbin vasıflarını anlatan destânlar söylüyorlardı. Resûlullâh (s.a.v.) bir elbise ile örtünmüşlerdi. Ebû Bekir (r.a.) onları sert söz ile men etti. Resûlullâh (s.a.v.) mübârek yüzünü açıp: “Yâ Ebâ Bekr! Onları bırak. Bu bayrâm günleri sevinç, sürûr günleridir.” buyurdular. Diğer bir rivâyette: “Yâ Ebâ Bekr! Her kavmin bir bayrâmı vardır. Bu da bizim bayrâmımızdır” buyurmuşlardır.(Buhari)Buradan anlaşılıyor ki bayrâm günlerinde sevinçli olmak, bu sevinci dışa vurmak, İslâm Dîni’nin özelliklerindendir. Bayram günleri, yâni teşrik günleri (Ramazân Bayrâmı’nın 1. günü ve Kurban Bayrâmı’nın 4 günü) oruç tutulmaz. Çünkü Allâhü Te’âlâ’nın ziyâfet günleridir.

(Seyyîd Alîzâde, Şir’at’ül İslâm, s.149)

19May 2020

Kadir Gecesi Zikirleri

İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi‘nin ‘Bin aydan daha hayırlı‘ olduğu müjdelenmiştir. Bu özel ve anlamlı gecede yapılacak olan ibadetler de büyük önem teşkil etmektedir. Kur’an-ı Kerim‘in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi‘nde eller semaya yükselecek ve ibadetler yerine getirilecek. Peki, Kadir Gecesi zikirleri nelerdir? Kadir Gecesi’nde çekilecek zikirler ve tesbihler hangileridir? Kadir Gecesi zikir ve tesbihlerine yazımızda bulabilirsiniz.

Sahîh-i Buhârî’de, Ebû Hüreyre’nin (r.a.) bildirdiği hadîs-i şerîf de Nebî (s.a.v.) buyurdu: “Kadir Gecesi’ni, inanarak ve sevâbını bekliyerek ihya edenin geçmiş bütün günâhlarını Allâhü Te‘âlâ mağfiret eder.”

Kadir Gecesi selâmettir. Şeytan bu gece kötülük yaptıramaz. Medarik’de diyor ki, o gece o kadar çok melek dolaşır ki, erkek, kadın rastlayıp selâm vermedikleri bir mü’min kalmaz. Selâm şerefinden ve bu Kadir Gecesi’nin bereketinden mahrum kalanlar kâfirlerdir.

Bir rivâyette şöyle buyrulmuştur: “Kadir Gecesi, Ramazan-ı şerîfin yirmi yedinci gecesidir.”

Ebî Kâ’b buyurdu ki, Kur’ân-ı Kerîm’i Muhammed (s.a.v.)’e gönderen Allâhü Te‘âlâ’ya yemîn ederim ki, Kadir Gecesi, Ramazan-ı Şerîf’in yirmi yedinci gecesidir. Yemininde istisna eylemedi. Nereden biliyorsun? dediler. Resûlullâh (s.a.v.)’in haber verdiği alâmetlerden deyip: “O gecenin sabahı, güneş, tas gibi görünür, parlamaz.” buyurdu. Medârik’te de diyor ki, Kadir Gecesi, Ramazan-ı Şerîf’in yirmiyedinci gecesidir. Nitekim Ebû Hanîfe Âsım’dan, Âsim Vezerr’den, Vezerr Ebî Kâ’b’dan (r.a.) bildiriyor. Ebî Kâ’b yemîn ederek buyurdu ki Kadir Gecesi, Ramazan-ı Şerîf’in yirmi yedinci gecesidir. Çoğunluk da bu fikirdedir.

Nebî (s.a.v.) buyurdu ki: “Kadir Gecesi’nde bir kere İnnâenzelnâ sûresini okuyan, başka zamanda Kur’ân-ı Kerîm’i hatm edenden daha sevgilidir. Kadir Gecesi’nde bir tesbîh, bir tehlîl, bir tahmîd söyleyen, benim yanımda, yedi yüz bin tesbih, tahmid ve tehlîlden kıymetlidir. Bu gece çobanın koyunu sağma müddeti kadar namaz kılan, ibâdet edeni, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibâdetle geçirenden daha çok severim.”

Nebî (s.a.v.) bu gece şöyle duâ edilmesini tavsiye etmişlerdir: “Allâhümme inneke afüvvün tühıbbül afve fa’füannî” (Allâh’ım! Sen afvedersin; afvetmeyi seversin günahlarımı affet!) diye duâ et.” Kadir Gecesi’nin günü de, fazîlette gecesi gibidir.

(Muhammed Rebhâmî, Riyâdün Nâsihîn, 211-213.s.)

13May 2020

Kadir Gecesini Arıyor Muyuz?

Ramazan ayının 27. gecesi İslam âleminde Kadir Gecesi olarak bilinir ve kutlanır.Hadis-i Şeriflerde ise Nebî (s.a.v.), Kadir Gecesinin Ramazân’ın son onunun tek günlerinde aranmasını emretmiştir.

Kadir Gecesi Ne Zaman?

Kadir Gecesinin Önemi

Kadir Gecesi, yüce dinimiz İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir Gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

Nebî (s.a.v.), Kadir gecesini Ramazân’ın son onunun tek günlerinde aranmasını emretmiştir.

Vesît tefsîrinde diyor ki, Atâ, İbn Abbâs (r.a.)’den bildirir. Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu: “İsrailoğullarından bir adam, bin ay Allâh yolunda cihâd etmişti. Resûlullâh bunun hâline hayran olup, mübârek kalbine keşke benim ümmetimden de öyle biri bulunsaydı düşüncesi geldi.

Münâcât edip: “Yâ Rabbi, benim ümmetimi ömür bakımından en kısa ömürlü, amel bakımından en az eyledin.” dedi. Allâhü Te‘âlâ Kadir Gecesi’ni ona verdi ve Habîbi (s.a.v.)’in mübârek kalbini kuvvetlendirip: “Ey Habîbim. Kadir Gecesi senindir ve ümmetinindir. Benî İsrail’den olan ve Allâh yolunda bin yıl cihâd eden o kimsenin amelinden hayırlıdır. Kıyâmete kadar her Ramazan-ı Şerîf’te bir defa gelir.”’

Mugnî tefsîrinde İbn Abbâs (r.a.)’den bildirir. Buyurdu ki: Süleyman ve Zülkarneyn (a.s.)’ın mülkü ancak beş yüz ayda dolaşılırdı. Ya’nî Kadir gecesi Süleyman ve Zülkarneyn’in mülkünde bulunanlardan kıymetlidir. Bâzıları da Benî Ümeyye’nin, aşağı yukarı bin aylık olan, mülkünden iyidir demişlerdir.

Nükte: Büyük âlimlerden biri buyuruyor ki, Allâhü Te‘âlâ, “Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.” buyurdu. Bin aydan kaç kat hayırlı olduğunu bildirmedi. O halde bin kere bin (milyon) aydan da hayırlı olabilir. Hattâ daha da çok mümkündür. Bir başka şekilde alırsak, bin aydan hayırlı olmasını, sıddîklar, âlimler, velîler veya başkaları için bildirmedi. Tâ ki, herkes anlasın bu gece iyiler, günahkârlar, bilenler, bilmiyenler, köleler, âzâdlar, erkekler, kadınlar, velhâsıl bütün îmânlılar için bin aydan hayırlıdır.

Riyâd-üs-Sâimîn kitabında diyor ki, Kadir gecesi, Ramazan-ı Şerîf’in son on günü içinde devreder. Bu, Ebû Kulâbe’nin rivâyetidir. Bu da, bu geceyi arayanların, birçok geceleri ihyâ etmesi gerektiğindendir. Ancak bu şekilde, onu bulabilir.

(Muhammed Rebhâmî, Riyâdün Nâsihîn, s.214)

24Nis 2020

Ramazan ayı yaklaşmaktadır. Ramazan ayının başında, sonunda veya ortasında üç defa okunacak duayı sizlerle paylaşıyoruz.

Ramazan Ayında Okunacak Dua

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

“Allâhü Râbbün ahadün samedün ferdün li’l-‘âlemîne, nebîyyinâ Muhammedin erselehu mübeşşiran. Li’l-kâfirîne münzirûne münzîran mine’n-nâri ve münziran nebîyyinâ Muhammedün ahadün, hâmidün ve kâsimun ve şâhidün li’l-mü’minîne ve kâimun nebîyyinâ Muhammedün vehüve nebîyyü’l- Mustafâ salla’llâhu Te‘âlâ ‘aleyhi ve sellem. Ve’l-imâmu’l-murtezâ, ve’r-resûlü’l- müctebâ, nebîyyinâ Muhammedün hüve’r-resûlü’l-murselü, sâhibu’l-kitâbi, münziru ve’l-kitâbu’l-mecdü, nebîyyinâ Muhammedün sâhibu’l-livâ’i ve’l-minberi ve’l-burâki’l- ezheri ve’r-rızâ’i ve’l-kevseri nebîyyinâ Muhammedün ve zeynü’l-cinâni Ahmedün, ‘abdun mutî‘un, ‘âdilün, ‘abdun, cevâdün, nâfi‘un, li’l- müşrikîne kâilün, nebîyyinâ Muhammedün ve şefî‘unâ Muhammedün ve resûlünâ Muhammedün fahrun lenâ Muhammedün hayrun li’l-’âlemîne şefî‘un li’l-müznibîne ve’lmücrimîne, nebîyyinâ Muhammedün ihtârahu ve erselehu fî hâlkıhî şerrafehu, yuhibbuhu nebîyyinâ Muhammedün salla’llâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma‘îne bi-rahmetike yâ erhame’r- râhimîn.” Ramazân-ı Şerîf’te Okunacak duâlar:

İlk on (10) gün: “Yâ erhame’r- râhimîn”

İkinci on (10) gün: “Yâ ğaffârü’z- zünûb”

Son on (10) gün: “Yâ ‘atîga’r- rigâb”

  1. Îkâz: Bu duâlar günde en az yüz (100) def‘a okunmalıdır.
  2. Îkâz: Ramazân-ı Şerîf’in herhangi bir gecesi Fetih Sûresi okunursa, o sene içindeki kötülük, belâ ve musîbetlerden biizni’llâhi Te‘âlâ muhâfaza olunur.
  3. Îkâz: Ramazân-ı Şerîf’in yirmi üçüncü (23.) gecesi Sûre-i Ankebût ve Sûre-i Rûm okunur.
  4. Îkâz: Ramazân-ı Şerîf’in herhangi bir gününde 363 (üç yüz altmış üç) İhlâs-ı şerîf okunur.

(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s.42)

23Nis 2020

Ramazân Ayının Fazîleti

2020 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor ve Ramazan ayında yapılacaklar hakkındaki yazımızı sizler için hazırladık.

Ebû Saîd Hudri’den Ebû Nadra’nın, ondan da Kelebî’nin bildirdiği hadîs-i şerîfte: Ramazân-ı şerîfin ilk gecesinde cennet ve gök kapıları açılıp, son gecesine kadar kapanmaz. Ehl-i Sünnet ve Cemâat’ten Ramazân gecelerinde namaz kılan kimsenin, her secdesi için Allâhü Te‘âlâ bin yediyüz sevâp yazar ve onun için cennette kırmızı yakuttan bir ev yaptırır. O evin bir kapısı ve her kapıda kırmızı yakutla süslenmiş altından iki kanat vardır. Ramazân’ın ilk günü oruç tuttuğunda, Allâhü Te‘âlâ Ramazân’ın son gününe kadar, onun günâhlarını mağfiret eder. Birinci gündeki orucunu, bir o kadar günâhına da keffâret eder. Onun her günkü orucu için, kendisine cennette bir köşk verilir ki, o köşkün bin altın kapısı vardır. Yetmiş bin melek onun için sabahdan akşama kadar istiğfar ederler. Ramazân’ın gece ve gündüzünde yaptığı her secdesine cennette öyle bir ağaç verir ki, hayvana binmiş bir kimse yüz yıl yürüse sonuna ulaşamaz” buyurduğunu beyân eylemiştir.

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyetle A’rac’ın, ondan da babasına isnâd ile Ebû Nasr’ın bize bildirdiği hadîs-i şerîfte: Ramazân’ın ilk gecesi olduğunda, Allâhü Te‘âlâ insanlara nazar eder; Allâhü Te‘âlâ bir kuluna nazar edince, ona ebedî azâb etmez. Allâhü Te‘âlâ Ramazân-ı Şerîf’in her gününde milyonlarca insanı cehennemden azâd eder” buyurduğunu bildirmiştir.

Ebû Nasr’ın babasından, onun da Nâfi’den, ondan da Ebû Mes’ûd Gıfârî (r.a.)’in bildirdiği Hadîs-i Şerîf’te: “Şehr-i Ramazân hilâli görülünce, eğer kullar Ramazândaki özel sevâpları bilmiş olsalardı, o yılın tamamen Ramazân olmasını elbette temenni ederlerdi” buyuruldu.

Ebî Hayseme (r.a.)’in: “İnsan büyük günâhlardan sakındığı müddetçe, Ramazânı gelecek Ramazân’a, haccı diğer haccına, Cum’ası diğer Cum’asına, namazı diğer namazına kadar arada olan günâhlara keftarettir” dediğini bildirmiştir.

(Abdulkadir-i Geylani (k.s.), Gunyetü’t Tâlibîn, s.296)