Monthly Archives: Nisan 2021

Kadın için En Hayırlı Mescid Kadın için En Hayırlı Mescid başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Kadınlar, Allâh Resûlü (s.a.v.)’in izniyle cephede de görev almış, tabiat ve fıtratına uygun işlerde Allâh (c.c.)’un emir ve nehiylerine uyarak görev ifâ etmişlerdir. Nitekim Muavviz binti Rubeyyi (r.ânhâ), Allâh Resûlü (s.a.v.) ile birlikte gazvede olduklarını, kendisi ve hanım arkadaşlarıyla beraber askerlerin […]

Fatih Devrinde Türk Akıncıları Fatih Devrinde Türk Akıncıları. Fâtih Sultan Mehmed, son yıllarında, 25 kadar devletle birden tek başına savaşa girmişti. Bu savaşı kazanmak için, akıncı ordusundan faydalandı. Osmanlı Devletinin Avrupa’da yaptığı baş döndürücü fetihlerin sırlarından biri, “akıncı” denen askerî sınıfın varlığıdır. Bugünün “komando”larına karşılık olan akıncılar, düşmanın iktisadî ve mânevî yapısını altüst ederek, savaşın […]

Yaratılış Amacımız Yaratılış Amacımız. Allâh’a kulluğun temelinde yatan gerçek, dünya ve ahirette insanın mesut olmasıdır. Bu amaçla yaratan, peygamberleri aracılığı ile insanla Yaratanı ve insanların birbirleri arasındaki ilişkileri düzene koymayı amaçlayan hükümler va’zetmiştir. Allâh (c.c.)’a kulluk amacıyla yaratılmış olan insan, dünyada hiçbir zaman başıboş bırakılmamıştır. Aklî melekesi yerinde olan insan, ergenlik döneminden itibaren Allâh (c.c.)’a […]

Allah’ın Sevgili Kulları Allah’ın Sevgili Kulları. Allahu Teala’nın sevgili kulları kimlerdir? sorusuna cevap niteliğinde derlediğimiz yazımızı istifadenize sunuyoruz. Ebû Hüreyre (r.a.) diyor ki; Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ümmetimden ilk cennete girenlerin yüzü, mehtaplı gecede görünen ay gibidir. Bundan sonra girenlerin yüzü, gökte pırıl pırıl parlayan yıldızlar gibidir. Bundan sonrakiler, durumlarına göredir. Onların tarakları altındır. Buhurdanlıklarında […]

Hz. Peygamber Efendimiz’in Hüküm Koyma Yetkisi Hz. Peygamber Efendimiz’in Hüküm Koyma Yetkisi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Kur’ân-ı Kerîm’deki birkaç âyet, bir kanun koyucu veya hüküm koyucu olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)’in otoritesini tespit etmektedir. Bunlardan bazıları aşağıya çıkarılmıştır. Allâh (c.c.) buyurdu ki: “Rahmetim her şeyi kuşatır. O halde onu Allâh’tan korkanlar, zekât verenler ve ayetlerimize inananlar […]

Gözün ve Kulağın Vazifesi  Gözün ve Kulağın Vazifesi. Gözün ve kulağın vazifesi; harâma bakmaktan korunmak, örtülü ve perdeli şeyleri araştırmayı terk etmektir. Gözün vazifesi; harâma bakmaktan korunmak, örtülü ve perdeli şeyleri araştırmayı terk etmektir. Huzeyfe (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle söylediğini haber verir: “Harâma nazar, İblîs’in oklarından bir oktur. Kim onu Allâh (c.c.) korkusundan dolayı terk […]

Osmanlı Toplumunda Ramazanlar Osmanlı Toplumunda Ramazanlar. Alimler, Kur’ân-ı Kerîm’in mânâsını açıklayarak tefsîr eder, dînî terbiyesi üzerine vaazlar verir, nasihât eder ve herkes etrafına oturarak onu dinlerdi. Osmanlı memleketinde büyük selâtîn câmîlerinin avlularına ve bilhassa Hz. Hâlid (r.a.), Fâtih Sultan Mehmed, Sultan Bâyezîd, Ayasofya câmîlerinin avlularına sergiler kurulurdu. Bu sergilerde tesbihçiler tesbihleri ve sahaf denen kitapçılar […]

Hafızların Şefaati  Hafızların Şefaati başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Alî (r.a.)’dan, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim Kur’ân’ı okur, sonra onu ezberler, helâlini helâl, haramını da haram bilirse Allâhü Te‘âlâ onu Cennet’ine koyar ve ailesinden üzerine Cehennem vacip olan on kişiye şefaat etmek hakkı verir.” (Ahmed) Kötü amellerin cezasını çektikten sonra bile olsa Cennet’e girmek […]

Kuşluk Namazı Kuşluk Namazı. Kuşluk Namazı Nedir? Nasıl Kılınır? Kuşluk Namazı Ne Zaman Kaçta Kılınır? Kaç Rekattır? Ebû Zer (r.a.)’dan rivâyet edildiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Her birinizin her bir eklemi (ve kemiği) için bir sadaka gerekir. Binaenaleyh her tesbih sadakadır, her hamd sadakadır, her tehlil sadakadır, her tekbir sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır, […]

Günahkar Anne Babaya İtaat Edilir Mi? Günahkar Anne Babaya İtaat Edilir Mi? Anne ve baba kafir olsa bile onlara karşı insanî vazifelerimizi, evlatlık alâka ve hürmetini göstermek gerektiği anlaşılmaktadır.  SUAL: Günahkâr olana anne, babaya karşı evlatlık görevimiz nasıl olmalı, onlara itaat etmek mecburiyetimiz var mı? CEVAP: Esma binti Ebû Bekir (r.anhâ) anlatıyor: “Henüz müşrik olan […]