Monthly Archives: Şubat 2020

Tam ismi, Abdülmelik bin Ebi’l-Alâ Zühr’dür. İbn-i Zühr ismiyle tanındı. 1072 (H. 464) senesinde Endülüs’ün İşbiliyye şehrinde doğdu ve 1162 (H. 557) senesinde burada vefat etti. İlk defa tıp, cerrahi ve eczacılık incelemelerini birbirine bağladı. Tedâvî metotlarında, insan tabîatı ve mizacının yardımına büyük bir önem verdi. İlk olarak peritonit, sulu ve kuru perikarditi, akciğer hastalıklarından […]

Guslün farzı, bedenin zahirini (dış yüzünü) tamamıyla yıkamaktır. Şu şekilde sayılır: Mazmaza etmek (ağzı yıkamak), İstinşak etmek (burna su çekmek), Tepeden tırnağa kadar bütün bedeni -üzerinde altına suyun ulaşmasına engel olan hamur, çamur, balmumu, çapak gibi bir şey bırakmamak üzere- yıkamak. (Boyacının tırnağı üzerinde kalan boya lekesi, çiftçilerin ve hattâ şehirlilerin tırnak kirleri, pire ve […]

Ramazân-ı Şerîf’in karşılayıcısı durumunda olan mübârek aylardan Receb ayının ilk cum’a gecesine Regâib Gecesi denir. Bu geceye Regâib Gecesi denmesinin asıl sebebi şudur: Bu gecede Peygamberimiz (s.a.v.)’e hâs bazı ma’nevî ihsânlar gerçekleşmiştir ki olmasıdır ki bunun şükür ifâdesi olarak Peygamberimiz (s.a.v.) on iki rek‘at namâz kılmışlardır. Resûlullâh (s.a.v.): “Bir kimse Recebin ilk perşembe gününü oruç […]

Enes bin Mâlik (r.a.)’den naklen Şeyh Ebü’l-Berekât Hibbetullah Sekatî’nin bize haber verdiği üzere, Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu: “Receb, Allâhü Te‘âlâ’nın ayıdır. Şa’ban benim ayımdır. Ramazan benim ümmetimin ayıdır.” Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e “Yâ Resûlâllah! Receb Allâhü Te‘âlâ’nın ayıdır ne demektir?” diye sorulan suâle: “Receb Allâhü Te‘âlâ’nın ayıdır. Çünkü Receb, Hakkın mağfiretine mahsus bir aydır. Bu ayda çarpışmaya […]

Receb-i Şerîf’te Okunacak Duâ: Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- Kur’ân. (Bu duânın, sayı sınırlaması olmamakla berâber, Receb-i Şerîf boyunca günde 100 def‘a okunması fazîletlidir.) Receb-i Şerîf Duâları: İlk on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- hayyil- gayyûm” İkinci on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- […]

Mûsâ bin İmrân (r.a.)’ın bildirdiği bir hadîs-i şerîfte: ‘‘Cennette bir nehir vardır. Ona Receb denir. Sütten beyaz, baldan tatlıdır. Receb ayında bir gün Oruç tutana Allâhü Te’âlâ kıyâmet günü o nehirden su verir.’’ buyuruldu. (Buhari) Mâzenî, Hüseyin bin Alî (r.a.)’dan bildirir: “Receb ayında oruç tutunuz. Zîrâ Receb Allâhü Te’âlâ’dan tevbedir.” Selmân-ı Fârisî (r.a.)’ın bildirdiği hadîs-i […]

1887 yılında Japonya İmparatoru’nun amcası bir harp gemisiyle İstanbul’a ziyârete gelmişti. Bu dostluk ziyâretine karşılık vermek, Hind ve Pasifik Okyanusları’nda Türk bayrağını dalgalandırmak, oralardaki Müslüman halkı halîfeye bağlamak düşüncesiyle Sultan Abdülhamîd tarafından bu ziyâret için Ertuğrul Firkateyni görevlendirildi. 15 Temmuz 1889 günü gemi komutanı Yarbay Ali Bey’in idâresinde İstanbul’dan hareket eden gemide 1.092 kişi bulunuyordu. […]

Sürâka bin Mâlik (r.a.)’in künyesi Ebû Süfyan’dır. Mekke’nin kuzeyinde Kadîd olarak bilinen mahalde otururdu. Müslüman olduktan sonra Medîne ehlinden olmuştur. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri Mekke’den hicret ettiklerinde Kureyş taifesi Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’i ele geçirenlere yüz deve vaad eylemiş, Sürâka (r.a.) atına binip Peygamber (s.a.v.) ‘in peşine düşmüş ve gelip yetiştiğinde atının ayakları yere çöküp […]

Osmanlılar zamanında onsekizinci asırda yetişen, hekim, hat­tât ve astronomi âlimlerindendir. Kambur Vesîm Efendi ve Derviş Abbâs Tabîb isimleriyle de bilinen Abbâs Vesîm Efendi, onyedinci yüzyılın sonlarında doğdu. 1760 (H. 1174) senesinde İstanbul’da vefât etti. Bursalı Tabîb-i Sultanî Alî Efendi ile babası Ömer Şifâî Efendi­den tıp, Yanyalı Es‘ad Efendi’den hikmet ve Farsça, Ahmed Mıs-rî’den astronomi ve […]

Hz. Davud (a.s.) ile ilgili haberlerde rivayet edildiğine göre O, Allâhü Te’âlâ’ya: “Ya Rabbi! Benim durumum nasıl olur; bütün insanlar beni severse, benimle senin arandaki durumu en güzel şekilde nasıl korurum?” diye sordu. Allâhü Te’âlâ kendisine şöyle vahyetti: “İnsanlara ahlâklarına göre davran; benimle senin arandaki hukuku da güzel yap.” Bazı rivayetlerde şöyle buyrulmuştur: “Dünya ehline, […]