Monthly Archives: Aralık 2019

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz, bazı Hadîs-i Şeriflerinde, ümmetinin düşeceği ihtilaflara dikkat çekmektedir. “İsrailoğulları yetmiş iki fırkaya ayrılmıştır. Ümmetim ise yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır.  Bir tanesi hariç, bunların tamamı ateştedir.” Sahâbîler, “Yâ Resûlullah! O kurtuluşa eren fırka kimlerdir?” diye sorunca, Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu: “Benim ve ashâbımın yolunda olanlardır.” (Tirmizî) Böylece Peygamber-i Zîşân (s.a.v.) Efendimiz, ümmetinin […]

Nebi (s.a.v) birisini namaz kılarken gördü. Rükû’ ve secdelerini tam yapmıyordu. “Bu kişi bu halde ölürse benim milletim, dînim üzre ölmemiş olur” buyurdu. Bâzı tefsirlerde diyor ki, Süfyân-ı Sevrî (r.aleyh) buyurdu: “Namazda huşû’a riâyet etmiyenin namazı dürüst olmaz. Bir zaman gelir pişman olursun! Acizlikten önce küsurlarını düzelt! Gaflet uykusundan uyan! Yoksa ölüm kamçısı ile uyandıracaklar.” […]

Ona gelinceye kadar tıp ilmi esâslı usûl ve metodlardan mahrûm ve dağınıkken, Râzi bu ilmi yeniden temellendirmiş ve sistemleştirmiştir. Kızamık ve çiçek hastalığını ilk defa birbirinden ayıran ve tedâvî metodunu bulan odur. Çocuk hastalıkları ile kadın doğum hastalıklarını tarif, tasnif etmiş, teşhis ve tedâvî yollarını göstermiştir. Tenâsül yolları hastalıklarını incelemiş, ameliyatlarda ilk defa hayvan barsağını […]

1-) Gözleri haramdan ve lüzumsuz bakıştan geri tutmak kalbi pişmanlıktan beri kılar. Kalbe en fazla zararı veren şey gözü harama doğru salıvermek olduğu için gözünü haramdan sakınmayan insanların pişmanlıkları devamlıdır. 2-) Gözleri haramdan çevirmek, kalpte nur ve manevi parıltılar meydana getirir de o nur gözde, çehrede ve bedenin her bir zerresinden açığa çıkar. Nur Suresi […]

Resûlullah’ın (s.a.v.) halası,  Abdülmuttalib’in kızıdır. Safiyye (radıyallahü anha) gazâların çoğuna iştirâk etmişti. Gayet cesur idi. Uhud gazâsına katılışı şöyle olmuştu: Resûl-i ekrem (s.a.v.) Uhud Savaşı’na gittikleri zaman, kadınları ve çocukları “Fâri” denilen bir kaleye götürüp onları Safiyye (r.anhâ)’ya emanet etmişti. Gece sabaha doğru, Yahudilerin ihanetinden şüphelenen Safiyye (r.anhâ) gözetlemeye başladı ve kalenin etrafında dolaşan karatılar […]

İnsan vücudu üzerinde yaklaşık 700 Biyolojik Aktif Nokta (BAN) bulunur. Bunlardan 66 tanesi “Agresi Noktası” olarak adlandırılan ekstra aktif noktalardır. 66 Agresi Noktası’ndan 61 tanesi abdest âzâlarında yer almaktadır. Abdestte âzâlar yıkanırken BAN faaliyete geçer, Agresi Noktaları denge kazanır. Bu sebepten abdestteki sırayı bozmamaya özen göstermek gerekir. Yüz yıkanırken mide, bağırsaklar, safra kesesi, idrar yolları, […]

Allâh Resûlü (s.a.v.)’in sözlerini anlamak için Ashâb (r.a.e.)’in sözlerine mürâcaat etmek zorunludur. Çünkü Onlar, Allâh Resûlü  (s.a.v.)’in söz söylerken maksat ve murâdının ne olduğunu en iyi bilen insanlardır. Ashâbın rey ve görüşleri bizim rey ve görüşlerimizden çok üstündür. Onlar Kur’ân’ın ve hatta tek tek âyetlerin inişine şâhid olmuş, iniş sebeplerini öğrenmiş, bunların işaret ettikleri eşya […]

Hadîs-i Kudsî’de şöyle buyurulmuştur: “Yâ İsâ! Melâike-i Mukarrebûnun (şerefi, değeri ve fazileti itibariyle Allâh (c.c.)’a yakın olan melekler) vasıflarına sâhib olmak ister misin? Şefkat ve merhamette güneş gibi, ayıpları örtmekte gece gibi. Tevazu ve mahviyyette yeryüzü gibi. Hilimde (huy yumuşaklığı) ölü gibi. Cömertlikle nehirler gibi ol.” Resûlullah (s.a.v.) buyuruyor: “Hakk Teâlâ hazretleri dört şeyin hikmetini […]

Uhud’da atılan taşların isabet etmesiyle Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mübarek yüzü kana boyandı. Bu hali ile yine Kureyşliler’in ıslahı için, “Allah’ım, kavmime hidayet ver. Çünkü onlar bilmiyorlar” duâsını ahad olan Allah (c.c.)’un dergâhına arzediyordu. Bilinmeli ki, işkenceye sabretmek nefsin cihadıdır. Cenâb-ı Hakk nefsi, kendisine bir zarar, bir kötülük geldiği zaman rahatsız olsun ve elem çeksin diye […]

Helâl kazanç elde etmek temel olarak şu üç yolda toplanır: Doğrulukla yapılan ticaret, temiz yolla ortaya konan sanat ve hukukuna uygun ele geçen ihsan. Sonra bu ihsanlar da dört kısma ayrılır: Ganimet, miras, rıza ile verilen hediye, fakir kimseye gelen sadaka ve zekât. Bütün bunların ortak noktası şudur: Helâl, kelimesinin iki manası vardır: Birisi helâl; […]