Monthly Archives: Ekim 2019

İsraf, hatırı sayılır dini ve dünyevi mubah bir fayda düşünülmeksizin malı yok yere harcamak, zayi etmek demektir. Meselâ: Ulaşılmayacak ve istifade edilmeyecek şekilde malı denize, kuyu ve ateşe atmak veya benzeri bir yere dökmek, yırtmak, işe yaramayacak şekilde koparmak, kesmek gibi işler israf sayılır. Artan yemeği dökmek, iyice sünnetlemeden bırakmak israftır. Cenâb-ı Peygamber (s.a.v), Hz. […]

Tac’ul Kısas kitabında diyor ki:  “Mirac gecesinde  Allâhü Teâlâ’nın selâmı, hak peygamberine ulaşınca,   Resûlullah (s.a.v.) bakıp  ümmetini gördü. Selâm şerefine onları da ortak edip: “Esselâmü aleynâ” dedi. Sonra bütün peygamberleri de zikredip: “Ve alâ ibâdillâhis sâlihîn” dedi. Melekler bu büyük hâl ve manzara karşısında hayran kalıp: “Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden […]

Size lâzım olan temel bilgiler öğrenmeden mutasavıflardan nakiller yaparak, falanca dedi ki, filanca buyurdu ki gibi lakırdılar ediyorsunuz. Bu ne haldir?.. Sizler, bu sözlerden önce, Şafii dedi ki Ahmed b. Hanbel  dedi ki İmam-ı A’zam dedi ki, gibi sözler söyleyiniz. Önce, kesin ve açık olan kulluk muâmeleleriniz sıhhate kavuşturunuz. Sonra da, diğer sözlerle faydalanmağa çalışınız. […]

Osmanlılar, İbn Sînâ tıbbına ilâveler yapmaya çalışmışlardır. Bilhassa amelî tıbba ehemmiyet vermişler, hastanelerini iyi şartlar içinde tutmaya gayret göstermişlerdir. Bu derecede savaşan bir devletin, pratik tıbba ve cerrahiye ağırlık vermesi tabîidir. Operatör Amasyalı Sabuncuoğlu Şerâfeddin, 1465’de Fâtih’e sunduğu Türkçe Cerrâhiyye-i İlhâniyye’sinde, devrinin operatörlük sanatını renkli resimler de koyarak çok iyi îzâh etmiştir. Sonraki asırda Antakyalı […]

Gece namazının övülüp teşvîk olunması Cenâb-ı Hakk’a münâcât olunduğundan ötürüdür. Çünkü münâcât, feyz ve nûr-i ilâhiyi celbeder. Hakîkat ehli âlimleri gecenin evvelinde feyz-i ilâhînin zayıf olduğunda ittifâk etmişlerdir. Gece ortasından sonraki münâcâtlarda feyz-i ilâhi kuvvetli gelir. Onun için Allâhü Teâlâ’nın dünya semâsına rahmetiyle tecellisi seher vaktine mahsûstur. Seher vaktinden kuşluk vaktine kadar feyiz ve ilâhi […]

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “İslâm hidâyetine eren ve rızkı geçimine yetecek kadar olup da durumu hoşnutlukla karşılayanlara ne mutlu!” “Allâh (c.c.)’un verdiği az rızka razı olanların, Allâh (c.c.) da az ameline razi olur.” “Allâh (c.c.) bir kulu sevince ona belâ verir, sabrederse onu sever, hoşnutlukla karşılarsa onu mümtaz kılar.” “Kiyamet Günü olunca. Allâh (c.c.) ümmetimden […]

Tarihte ilk kez Afrika’daki aşırı kilolu insanların sayısı, yetersiz beslenenlerin kinden fazla hale geldi. Yılda 150 milyon insan çok yemek, 50 milyon kişi ise tütün ürünü kullanmak yüzünden hayatını kaybediyor. Günümüz insanı, yüz yıl önce yaşayan bir kişiye göre ortalama 8 kat fazla tüketiyor. Bütün bunlara rağmen insanlığı bekleyen en önemli sorun, yine de gıda […]

On güzel ahlâk vardır ki, bunlar münciyyâttan, ya’nî insânı kurtaran huylardandırlar. Hepsinin aslı ve özü güzel huylu olmaktır. Nitekim Huccet-ül İslâm İmam Gazâlî (r.aleyh) İhya ve Kimya kitaplarında on güzel ahlâkı bildirmiştir. Tevbe ise bunlardan bir tanesidir. Şeriata uymayan her şeyi terk etmek, âkil ve baliğ olmuş her mümine farzdır. Yani Allâhü Teâlâ, kullarına, kendine […]

Herkes için, kendisine ve çoluk çocuğuna yetecek kadar çalışıp kazanması vaciptir. Bundan fazlasını aramak mubah olup Rabbin ibadeti ile meşgul olmakta da sakınca yoktur. Övünmek, böbürlenmek, gösteriş yapmak için kazanmaz, fazla kazanç için farz ibadeti terketmezse, bir mahzuru yoktur. Yeteri kadar rızık talebinde bulunmanın vacip olduğunun delili ise, aşağıda anlatılanlardır: Allâhü Teâlâ, farz ibadetlerin yapılmasını […]

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir Hadis-i Şerif’te şöyle buyurur: “Evlenen kişi dininin yarısını koruma altına almıştır; diğer yarısı için de Allâhü Teâlâ’dan korksun” (Taberânî) Allâhü Teâlâ evlenme konusunda şöyle buyurmuştur: “Aralarınızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin” (Nur s. 32) Allâhü Teâlâ, evliliğe ihtiyaç duyanların evlenmesini emir buyurmuş, kendisini koruyabilenleri de evlenmeye teşvik etmiştir. Buna […]