Monthly Archives: Ekim 2019

Bilinçli kullanılması halinde büyük bir nimete dönüşen internetin tehlikelerini göz ardı etmeyelim: Vakit kaybı. İnternet üzerinde gereğinden fazla bir şekilde yapılan sörf insanların sosyal yaşamlarından çaldıkları zaman olarak ortaya çıkar. Makul bir sürenin üzerinde internete giriş yapılmaması gerekmektedir. Zorbalık. özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın olan ve sosyal medya siteleri üzerinden gerçekleşen zorbalık neticesinde psikolojik […]

Huzeyfe bin Yemân (r.a.)’den rivayetle Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Dünyâyı âhirete tercih edeni, Allâhü Teâlâ üç şeye müptelâ eder: Kalbinden hiçbir zaman gam gitmez. Hiçbir zaman zengin olmayacak fakirliğe düşer. Doymayan bir hırsa tutulur.” Bir rivayette de: “Öyle meşgul olur ki, hiçbir zaman boş vakti bulunmaz” buyruldu.Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki: “Dünyâ sevgisi, bütün kötülüklerin […]

Kasden bir mü’mini öldürmek hususunda âlimler çeşitli görüşler belirtti.Bâzıları, o ebedî cehennemde kalır, derken; bâzıları da, o Allâh (c.c.)’nun arzusunda kalır: Dilerse bağışlar, dilerse azap eder, dediler. Ebedî cehennemde kalır, diyenlerin en önemli delili, Salim b. Ebî Caad tarafından yapılan bir rivayettir. Şöyle anlatır: “Ibn Abbas (r.a.)’ın gözü kapandıktan sonra yanında bulunuyordum. Biri ona geldi […]

Tam adı Muhammed bin Ahmed el-Beyrûnî el-Harizmî’dir. Beyrûnî’nin doğduğu bölgenin Türklerin hâkim olduğu bir bölge olmasına ve kendisinin de ana dilinin Türkçe olduğuna bakarak; Harezm’in yerli Türklerinden olduğu kaynaklar tarafından kabûl edilmektedir. Beyrûnî, civar arâziye hâkim yüksek bir yerden geniş düzlük bir alana bakılınca ufukta gözlenen alçalış açısı ve gözlem yerinin ufuk düzlemine göre yükseltisi […]

Abdullah bin Menâzil buyurdu ki: “İnsanlar senin sûi zannından, sen de nefsinin vesvese ve hevasından kurtulduğun vakit, senin için vakitlerin en fazîletlisidir. İnsanlar edebe, ilimden çok daha fazla muhtaçtır. Hayadan bahseden, ama kendisi Allahü Teâlâ’dan haya etmeyen kimseye ne kadar şaşılır. İhtiyâcı olmayan bir şeyi kendisine lâzım kılan, ihtiyâcı olan bir şeyi zayi etmek durumunda […]

Allâh herkese yaratılışta hakkını vermiştir. Allâhü Teâlâ şöyle buyuruyor: “Yaratan hiç bilmez olur mu?” (Mülk s. 14) Bu kelâma, yakînen îmân eden; Allâh’ın, kulları hakkındaki hükmüne râzı olmuş demektir. Allâhü Teâlâ; kadın ve erkek her iki cinse de kapasitelerine ve kudretlerine göre farklı sorumluluklar vermiştir. Herkes, kendine çizilen sınıra razı olsa, sosyal düzen de kendiliğinden […]

Allâhü Teâlâ’nın ve Resûlü (s.a.v.)’in emirleri ve yasakları konusunda, Kur’an-ı Kerim’in haber verdiği konular hakkında maddeci aklın kafalara soktuğu ve zihinlerde oluşturduğu niçin-neden ve nasılları ve bunun gibi sorular ve evhamlara yer ve değer vermemelidir. Tamamı ilahi vahiy olan Kur’an’ın güneşi ile aydınlanmış ve Resûlullah (s.a.v) Efendimiz’in irşadıyla bereketlenmiş manevi akla sahip olmak ve bezenmek […]

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kalbinde, zerre kadar kibir bulunan cennete giremeyecektir.” Aradan biri sordu: ”Elbisemin temizliği bana bir üstünlük duygusu verir. Ayakkabımın bağları beni sevindirir. Kamçımın sapı da bana bir hoşlanma duygusu verir. Benim bu hâllerim kibir sayılır mı?” Buna karşılık, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allâh (c.c.) güzeldir; güzelleri sever. Sonra Allâh (c.c.); kulunda nimetinin […]

Tirmizî’nin Übey bin Kâ’b (r.a.)’den yaptığı rivayette, Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Hakikat, abdestin de bir şeytanı var, adı Velhan’dır. Artık siz suyun vesvesesinden sakının.” Necis olduğuna dair kesin bir bilgi yoksa herhangi bir suyun necis olup olmadığında tereddüde düşüp şüphe ve vesveseye kapılmamalıdır. Çünkü eşyada asıl, olan temizlilktir. Vesvesenin afetleri şunlardır: Akıllı olan kimsenin sakınması […]

E‘ûzü bi’llâhi mine’ş- şeytâni’r- racîm. Bi-smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm. Selâmün ‘aleyküm ketebe rabbüküm ‘alâ nefsihi’r-rahmeh. Selâmün aleyküm bi mâ-sabertüm feni‘me ‘ukbe’d-dâr. Selâmün aleykümü’dhulû’l- cennete bi mâ-küntüm ta‘melûn. Ve selâmün ‘aleyhi yevme vülide ve yevme yemûtü ve yevme yüb‘asü hayyen. Ve’s-selâmü ‘aleyye yevme vülidtü ve yevme emûtü ve yevme üb‘asü hayyen. Selâmün ‘aleyke se-estağfiru leke rabbî innehû […]