Monthly Archives: Mayıs 2019

Modern kimyânın kurucusu meşhûr İslâm âlimlerindendir. Tebe-i tâbiînden olup ismi Câbir bin Hayyân Abdullah el-Ezdî olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. Doğum târihi kesin olarak bilinmemek­te ve yaklaşık 815 (H. 200) yılında vefât ettiği kabûl edilmektedir. Aslen Türk olan Câbir bin Hayyân, Abbasî Halîfesi Hârun Reşîd’in sarayında yaşadı. Asrının fen âlimiydi. Tıp, astronomi, ma­tematik, felsefe, kimya ve […]

Kadir sûresinde. “Biz onu indirdik” âyetindeki “onu” kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’i göstermektedir. Allâhü Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’i, Kadir gecesinde Levh-i mahfuzdan dünya göğündeki Sefere ve Ketebe meleklerine indirdi. Sonra Allâhü Teâlâ: “(Ey Nebiyy-i Zîşân), Kadir gecesinin faziletini sana hangi şey bildirdi” yâhud: “(Ey Habîb-i Edîb’im), eğer Allâhü Teâlâ sana Kadir gecesinin azametini ve Kur’ân-ı kerîm’de olan şeyi […]

29 Mayıs Salı günü öğleye doğru kır atının üstünde beraberinde hocaları ve ordu kumandanları olduğu hâlde muhteşem bir alayla Topkapı’dan İstanbul’a giren Pâdişâh’ın yanında, çok sevdiği hocası Akşemseddîn de vardı. Fâtih Sultan Mehmed Han çok genç olduğu için herkes Akşemseddîn’i pâdişâh sanıyordu. Ona demet demet çiçek sunuyordu. Akşemseddîn, Genç pâdişâhı göstererek; “Sultan Mehmed ben değilim, […]

Hz. Ali (r.a.)’dan naklen, Resûlullah (s.a.v.) veda’ haccında buyurdu ki ‘’Malınızın zekâtını veriniz! Biliniz ki, zekâtını vermeyenlerin, namazı, orucu, haccı ve cihâdı ve îmânı yoktur.’’ (Buhari) Ya’nî zekât vermeyi vazîfe bilmez, farz olduğuna inanmaz, vermediği için üzülmezse kâfir olur. Senelerce zekât vermeyenlerin, zekât borçları birikerek, bütün malını kaplar. Malı kendinin sanıp, müslümanların o malda hakkı […]

29 Mayıs’da Sultan Menmed Han, sabah namazından sonra güneş yükselince iki rek’at namaz kılarak kılıcını kuşanıp ata bindi ve askerlerine; “Şimdi parlak bir cihâd için birbirinizi teşvik ediniz, zafer için üç şart esastır. Niyetinizi hâlis edip, emirlere itaat ediniz. Yâni tam bir sükûnet ve intizâm ile verilen emirleri eksiksiz icra edip, yaptırınız, îmânınızın verdiği galeyan […]

“İnfaklarının kabul edilmesine mâni olan (başka birşey değil), sırf Allâh’ı ve Resûlünü inkâr edip, nâmaza üşene üşene gelmeleridir. Onlar, ancak isteksiz olarak infakta bulunurlar.” (Tevbe s. 54) Âyet-i kerimedeki “Onlar, ancak isteksiz olarak infakta bulunurlar…” buyruğunun ma‘nası, “Onlar, Allâh’a itaat maksadıyla infak etmeyip, aksine zahirî bir menfaat gözettikleri için infâkta bulunurlar.” şeklindedir. Bu böyledir, zira […]

Şerîatte takvanın genel ve özel olmak üzere iki manası vardır. Genel Mânâsı: Âhirette zarar doğuracak, azaba sebep olacak şeylerden sakınıp uzaklaşmak. En aşağı derecesi: İnsanı ebediyen ateşte bırakacak olan şirkten kaçınmaktır. En yukarı derecesi; kalbi Cenâb-ı Hakk’tan uzaklaştırıp başkasıyla meşgul eden her şeyden uzak tutup onu yalnız Allâh (c.c.)’a çevirmektir. İşte hakikî takvâ budur. “Allâh’tan […]

“Oruç tutun sıhhat bulursunuz.” (Taberâni) İbadetler Allah’ın emri ve Sevgili Peygamberimiz’in tebliği ile yapılır ki buna “taabdüdî emir” denilir. Şüphesiz her ibadette bizim tam veya eksik anlayabileceğimiz nice dünyevi faydalar da vardır. Fakat bu nokta ikinci derecede kalır. Eğer bir mümin mesela şişmanlığı gidermek veya tansiyonu düşürmek için açlığa katlanırsa o açlık örfi manada oruç […]

Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonra, gerek ashabı kiram, gerekse ümmetden, hiçbir kimsenin Ebu Bekir Sıddık (r.a.)’dan daha üstün olmadığını bilmek ve bunu hak görmek Ehli Sünnet şiarıdır. Ebu Bekir Sıddıkın Resulullah (s.a.v.) dan sonra, Müslümanların halifesi olduğunu kabul etmek lazımdır. Ebu Bekir Sıddık (r.a.)’ın diğer sahabe üzerine üstünlüğü. Kur’an ve hadisle sabittir. «Hani onlardan ikinin ikincisiydi, inkar […]

Cenâb-ı Hakk şöyle buyurur: “O, size ölüyü (leşi) kanı, domuz etini ve Allâh’tan başkası adına kesilmiş olan (hayvan)ı kesin olarak haram kıldı. Fakat kim kaçınılmaz olarak muhtaç kalırsa, taşkınlık yapmamak ve haddi aşmamak şartıyla ona bir günâh yoktur. Gerçekten Allâh, bağışlayandır, esirgeyendir.” (Bakara s. 173) Domuz eti yenmesinin sağlığa zararlı pek çok yönü bulunmaktadır. Her […]