Monthly Archives: Nisan 2019

Abdullah b. Abbas (r.a.)’ın şöyle dediği anlatılır: Resûlullah (s.a.v.) ile Mina’da bulunuyorduk. Yemen’den bir heyet, Resûlullah (s.a.v.)’e geldi ve şöyle dedi: “Analar ve babalar sana feda olsun, bize haccın faziletini anlat.” Resûlullah (s.a.v.) onların bu isteğine: “Olur” diyerek devam buyurdu: “Kim olursa olsun, hac ve umre niyeti ile evinden çıktığı vakit, adımlarını kaldırıp indirdiğinde ağaç […]

Vera, haram olmasında şüphe bulunan şeylerden ve yakışıksız işlerden sakınmaktır. İnsan on şeyi kendi üzerine farz görmeyince verası tamam olmaz: Dilini gıybetten korumaktır. “Birbirinizi gıybet etmeyiniz” (Hucurât s. 11) Kötü zandan sakınmaktır. “Zandan çok sakınınız, bazı zanlar günâhtır” (Hucurât s. 11)             “Kötü zandan çok sakınınız” (Hadis-i Şerif) Alay etmekten, insanlara […]

Fakih Ebu’l-Leys Hazretleri, Tenbîhul-Gâfîlin kitabında der ki: “Ölüme şüphesiz bilgisi olan, çaresiz bir gün geleceğine ve en kıymetli hayatını terk edeceğine inanan kimseye ölüm için güzel ameller işlemek ve bütün fenalıklardan uzaklaşmak suretiyle hazırlık görmek lâzım olur. Zira bilmez ki, ölüm ne zaman gelecek. Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, ölümün vaktini değil hallerini bildirmiştir ki, ölüm […]

Günâh işleyince hemen tövbe etmelidir. Gizli işlenen günâhların tövbesi gizli, açık işlenen günahların tövbesi açık olur. Tövbeyi geciktirmemelidir. Rızkını helâldan kazanmalı, kendinin ve çoluk çocuğunun nafakasını helâldan kazanmak için çalışmalıdır. Bunun için ticâret, sanat yapmak lâzımdır. Helâl kazanmanın sevaplarını bildiren birçok Hadîs-i Şerîf vardır.” “Yemekte, içmekte orta halli olmayı gözetmelidir. Gevşeklik verecek kadar çok yememeli, […]

Osmanlılar zamanında onsekizinci asırda yetişen, hekim, hat­tât ve astronomi âlimlerindendir. Kambur Vesîm Efendi ve Derviş Abbâs Tabîb isimleriyle de bilinen Abbâs Vesîm Efendi, onyedinci yüzyılın sonlarında doğdu. 1760 (H. 1174) senesinde İstanbul’da vefât etti. Bursalı Tabîb-i Sultanî Alî Efendi ile babası Ömer Şifâî Efendi­den tıp, Yanyalı Es‘ad Efendi’den hikmet ve Farsça, Ahmed Mıs-rî’den astronomi ve […]

Cenâb-ı Hakk şöyle buyurur: “Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allâh’tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkaran O’dur. İşte Allâh budur. O halde nasıl yüz çevirirsiniz?” (Enam s. 95) Bu ayet-i kerimede Kuran’ın indirildiği dönemde bilinmesi mümkün olmayan bir besin döngüsüne dikkat çekilmiştir. Bir canlı öldüğünde, mikroorganizmalar onu süratle parçalarlar. Böylece ölü beden […]

Ümmü Kays bint Muhsan (r.anhâ)’dan yapılan rivâyete göre o, Peygamber (s.a.v.) ile birlikte Bâkî’ mezarlığına gittiğinde, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bu mezarlıktan sorguya çekilmeksizin cennete girmeye hak kazanan yetmiş bin kişi haşrolunacaktır. Sanki onların yüzleri dolunay gibidir.” Bunun üzerine bir adam ayağa kalkıp, “Ey Allâh’ın Resûlü (s.a.v.)! Benim de (onlardan olmam için duâ etsen)” dediğinde, […]

Kur’ân-ı Kerim’de mağfiret dilemenin, yani istiğfar etmenin, rızkın ve yağmurun indirilmesine sebep olacağına dâir deliller vardır. İbn Subayh dedi ki: Bir kişi el-Hasen’e kuraklıktan şikayet etti. Ona: Al lah’tan mağfiret dile, dedi. Bir diğeri ona fakirlikten şikayet etti, ona da: Al lah’tan mağfiret dile, dedi. Bir başka kişi ona: Allah’a dua et de bana bir […]

Allah’ın en güzel isimleri demek olan bu tabirin İstı­lah manası Cenab-ı Hakk’a kendileriyle dua edilen, onun zati, sıfatı ve efali hususiyetlerine verilen isimler­dir. Esma-i Husna’nın adedi Buhari’de zikredildiğine gö­re 99’dur. “Ebu Hureyre’den: Allah’a has 99 isim vardır ki bu isimleri her kim tamamen okursa cennete girer ” (Tecridi 165 hadis) Gerçekten Cenab-ı Hakk’a en güzel […]

Halbuki mü’min gayur, kıskanç olur. Irz u namusuna halel verecek fenalıklardan kendini, ailesini ve yakınları­nı titizlikle korur. Bu hususta kat’iyyen ta’vizkâr olamaz ve müsamahakâr davranamaz. Çünkü bu ona Allah (c.c.)’ın emridir ve emânetidir. Hâtemü’l-Enbiyâ (S.A.V) Efendimiz söyle buyurmuşlardır: (Kullan hakkında) Hz. Allah (c.c.)’dan daha kıskanç kimse yoktur. Bunun içindir ki fevâhişi (zina gibi çirkin fiilleri) […]