Monthly Archives: Şubat 2019

Hz. Mahmud Sâmi (k.s.)’un hayatını manevi vazifelisi ve ihvana kılavuzu Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün kâleminden yayınlamaya devam ediyoruz: Hz. Sâmi (k.s.), sâlih dostların birbirlerine olan yardımlarının Kıyâmet günü de devâm edeceğinin tefsîrde beyân edildiğini sohbetlerinde sık sık anlatırlardı: Kıyâmet günü hesâba çekilen bir kulun seyyiâtı hasenâtına denk geliyor. Meselâ, 1000 seyyiesi (günâhı) varsa 1000 de […]

Duânın kabul olunmasının temeli bâtınî edeptir ki o da, tevbe etmek, zulümle aldıklarını geri vermek, bütün varlığıyla Allâhü Teâlâ’nın ibâdetine yönelmektir. İşte duânın kabul olunmasının en yakın sebebi budur. Nitekim Ka’b’ul-Ahbâr (r.a.)’den şöyle rivayet edilir: “Hz. Musa (a.s) zamanında şiddetli bir kıtlık oldu. Musa (a.s) İsrâiloğulları’nı yanına alarak yağmur duâsına çıktı. Fakat yağmur yağmadı. Böylece […]

Gazap (kızgınlık) kötüdür. Nefsinden dolayı Mü’minlere kızmaktan sakınılmalıdır. Gazap sahibi günâhtan kurtulmaz. Kızgınlığını yenenler ve insanların kusurlarını affedenler dinde beğenilmiş kimselerdir. O kimseler hilm (yumuşak huyluluk, ağır başlılık) elde etmeye uğraşmalıdır. Bir kimsede hilm olması, o kişinin akıllılığını ve nefsine hakim olup gazabını yendiğini gösterir. Hilm, kişinin Allâhü Teâlâ’nın sevgisini kazanmasına sebep olur. Hilm ile […]

“İmânı olduğu hâlde, ileride imânının(bir anda veya yavaş yavaş) gitmesine sebep olan şeyler kırk kadardır: Bid’at sahibi yani itikadı bozuk olmak. Zayıf yani amelsiz imân. Dokuz uzvunu doğru yoldan çıkarmak. Bu dokuz uzuv ve kötülükleri şunlardır: El: Haram olan şeyleri tutmamalı, Dil: Yalan söylememeli ve kötü şeyler konuşmamalı, Göz: Haram olan şeylere bakmamalı, Mide: Haram […]

Sultan II. Mahmud 1824’de çıkardığı bir ferman ile çocukların dini eğitimini almadan çıraklığa gönderilmesini yasaklamış ve böylece ailelerin bir an önce daha fazla para kazanalım derken dinden, diyânetten habersiz yetişen nesillerin Cenâb-ı Hakk’ın gazabına sebep olacağı konusunda anne babaları uyarmıştı. Sultan II. Mahmud fermanında özetle şöyle demekteydi: “Çocukların önce dini temelleri sağlam olsun, sonra para […]

Kur’an okuyucusu duruma göre gizli ve açık bir şekilde Kur’an kıraat edebilir. Her iki okuyuşla ilgili rivayetler mevcuttur. Gizli okuyuş konusunda Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Gizli kıraatın, açıktan yapılan kıraata göre fazileti, zekâtın gizli verilmesinin, açıktan verilmesine karşı olan fazileti gibidir.” Diğer rivayetler ise şöyledir: “Açık olarak Kur’an’ı kıraat eden, zekâtını açıktan veren gibidir. Kıraatını […]

Hâfız Abdülazîz b. Revvâd (r.âleyh) der ki: “Ebû Hanîfe (r.a.) insanların mezheblerini tayîn etmede kıstâs tutulmuştur. Böylece, her kim O (r.a.)’ı severse o kişinin ehl-i sünnetten olduğu ve her kim O (r.a.)’a buğz ederse ehl-i bidadden olduğu kolayca anlaşılır.” İbrâhim b. Muâviye de: “Ehl-i sünnet yolunun tamâmlayıcı şartlarından biri de Ebû Hanîfe (r.a.)’i sevmektir. Ebû […]

On ikinci yüzyılda Türkistan’da yetişen, yer çekimi ve terâzilerle fiziğin dinamik ve hidrostatik konularına ağırlık verip bilhassa hidrostatik üzerine yönelen alimdir. Sıvıların yoğunluğunu ölçme âletini keşfetti. Birçok katı ve sıvı cismin yoğunluklarını son derece hassas ve bugünkü neticelere yakın bir şekilde tesbît etti. Yine Hâzinî, yoğunlukları ölçmek için aerometre kullandı. Sıvı maddelerin yoğunluğunu hesâblama metodunu […]

Allâhü Teâlâ erkeklerden kadınlaşanlara, kadınlardan da erkekleşenlere lânet etti. Yâni giyinişlerinde, sözlerinde erkeklere benzemeye özenen kadınlarla, kadınlara benzemeye çalışan erkeklere lânet etsin… Ebû Hüreyre (r.a.)’den Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: “Cenâb-ı Hakk erkek giyinişi gibi giyinen kadına, kadın gibi giyinen erkeğe lânet etsin”. Kadın, erkeklerin kıyafetine büründüğü vakit Allâh (c.c.)’un ve Resûlü (s.a.v.)’in […]

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in, çarşı ve pazarda dolaşırken, ehli gafletin zulmaniyetinin sirayet etmesine karşı tavsiye ettiği duâ ve faziletine karşı Hadis-i Şerif alimleri hayran kalmışlardır. Çarşı ve pazarlarda gezinirken Allâhü Teâlâ’yı zikreden kişilerin, bunu yapmayanlara karşı bir üstünlükleri vardır. İnsanların çoğunun gaflette bulunduğu ve alışveriş ile meşgul olduğu çarşı ve pazarlarda Rabb’ini zikretmeye önem vermelidir. Peygamber […]