Monthly Archives: Haziran 2016

Fıtır Sadakası, Ramazan Ayı’nın sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisâb miktarı bir mala sâhib bulunan her Müslümân için verilmesi vâcib olan bir sadakadır. Fıtır Sadakası, buğdaydan yarım sâ’; hurma, kuru üzüm ve arpadan bir sâ’ verilir. (1 sa’: 1040 dirhem ki o  da yaklaşık 3120 grama karşılık gelir.) Fıtır Sadakası, sevâb için […]

Fakîh Ebû’l-Leys Semerkandî (rh.a.) diyor ki: “Babam Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’den şu Hadîs-i Şerîf’in rivâyet edildiğini nakletti: “Gökten her gün beş yere beş melek iner. Bunlardan birincisi Mekke’ye iner ve şöyle seslenir: “-Dikkat ediniz! Allâh’ın farzlarını terk edenler, Allâh’ın rahmetinden çıkmış olurlar.” Medîne’ye inen melek şöyle seslenir: “-Dikkat ediniz! Resûlullâh (s.a.v.)’in sünnetlerini terk edenler, Resûlullâh (s.a.v.)’in […]

Abdullah İbn Mes’ûd (r.a.)’dan rivayetle Nebi (s.a.v.) “Bir adam üzerinde yiyeceği ve suyu bulunan bir hayvanı ile ıssız bir yerde konaklar. Orada istirahat etmek için hafif bir uyku uyumak ister ve uyur. Uyanınca hayvanını orada göremez. Her tarafta aramaya başlar, ancak bulamaz, ümit keserek kendi kendine: ‘Haydi geldiğim yere döneyim ve orada ölünceye kadar uyuyayım,’ […]

Rivâyet edildiğine göre Mûsâ (a.s.) Hızır (a.s.)’dan ayrılırken Hızır (a.s.) Mûsâ (a.s.)’a şöyle vasiyet etti: Ey Allah (c.c.)’nun Nebîsi! Bana vasiyette bulun dedi. Hızır (a.s.)’da ona şöyle buyurdu: İlmi insanlara beyan edip onunla şöhret bulmak için değil, onunla amel etmek için öğren. Zîra ilmiyle amel etmeyenin konuşmasında bir fâide yoktur. İnsanlara faydalı ol, zararlı olma! […]

Allah (c.c.) El-Evvel’dir. Varlığının başlangıcı olmayandır. Allah (c.c.), her şeyden önce olan başlangıcı olmayan ezelidir. Ve el-Âhir’dir, varlığının sonu yoktur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “O her şeyden öncedir, kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı sondur; varlığı aşikardır; gerçek mahiyeti insan için gizlidir.” (Hadid s. 3) Hz. Peygamber (s.a.v.) bir Hadisi’nde Rabbine şu söz-lerle hitap etmektedir: “Ey […]

Abdülmecid İstanbul’da dünyaya geldi. Babası ona iyi bir tahsil yaptırmak için çok titiz davrandı. Kendisi biraz zayıfça idi. Çok zeki, terbiyeli, merhamet ve şefkatli bir kimseydi.Tâhta çıktığında 16 yaşındaydı. Yeni gelişmeleri çok sıkı bir şekilde takip eder ve hemen Devlet-i Âliyye’de tatbik edilmesini isterdi. 21 yıl, 6 ay Osmanlı tahtında kaldı. Sultan Abülmecid kendisinden önceki […]

Kadir Gecesi Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’e mahsûs inâyet-i İlâhiyyedendir. Cenâb-ı Hakk bu mübârek geceyi büyük hikmetlere mebni gizlemiştir. Bu geceyi aramak müstehâbtır. Bu gece senenin bütün gecelerinin en fazîletlisidir. Bu gecede işlenen bir hayır ve ibâdet, başka gecelerde yapılan ibâdetlerin bin tanesine eşittir.  Nebî (s.a.v.); “Kadir gecesini Ramazân’ın son onunun tek sayılarında arayın.” buyurmuşlardır. (Buhari, Müslim) […]

Nebi (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ben size öyle bir şey bıraktım ki, ona sımsıkı sarılırsanız, hiçbir zaman dalâlete düşmez, sapmazsınız. O, Allah (c.c.)’nun Kitâbıdır ve Resûlullah’ın sünnetidir” buyurmuştur. (Buhari) “Peygamberlerden hiçbir Peygamber yoktur ki, ona insanların imân etmek zorunda kaldığı mucizelerin bir benzeri verilmemiş olsun. Bana verilen mucize ise Allah (c.c.)’nun bana vahyettiğidir, Kur’ân’dır. Bunun için, […]

Hindistan’da yetişen büyük velîlerden ve İmâm-ı Rabbânî Hazretleri’nin ikinci oğludur. Ahlâkının güzelliği, fazîletlerinin çokluğu, güler yüzü, yumuşak sözü, işlerinin hâlis olması ile zînetlenmişti. On yedi yaşında mânevî kemâlâta ulaşmıştır. Birçok kitaplara şerh yazmıştır. Namazda otururken parmak kaldırmanın Hanefî Mezhebi’ne göre sünnet olmadığını, parmak kaldırmamanın daha iyi olduğunu isbât eden bir risalesi de bulunmaktadır. Mektupları, Mektûbât-i […]

Abdullah b. Mes’ud (r.a.)’dan naklen Nebi (s.a.v.): “Nefsimi elinde tutan Allah (c.c.)’ya yemin ederim ki; diğer müslümanlar onun  kalbinden, elinden  ve dilinden  emniyette olmadıkça bir kimse gerçek müslüman olamaz. Komşusu onun hilesinden ve zulmünden emin olmayan bir kimse de olgun mü’min sayılmaz.” Saîd b. Müseyyeb (r.a.)’den naklen Resûlullah (s.a,v.): “Bir komşunun diğer komşuya saygısı, evladın […]