Monthly Archives: Aralık 2015

Bu dünya hayatında en mühim mesele düzgün itikad üzere yaşayıp, yine düzgün itikad üzere son nefesi verebilmektir. Cenâb-ı Hakk hepimize itikadımızı Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat itikadına uygun olarak düzeltmeyi, İslâm ahkâmını hakkıyla öğrenmeyi ve uygulamayı, kalbini tasfiye ve nefsini tezkiye etmeyi nasîb-i müyesser eylesin. Bu yolda Allâh (c.c.)’nun her dönemde gönderdiği rehberler vardır. Birgün, Hz. […]

-Ramazan Bayramı’mız mı, Kandilimiz mi, Kurban Bayramı’mız mı? Biz Muharremlerle, Martlarla başlayan yıllar da biliriz ki, hiçbiri böyle şımarıklıkla, böyle ayyaşlıkla, böyle kumarbazlıkla açılmazdı. Hepsi efendi yıllardı. Memleketimize, herhalde, Beyoğlu’ndan giren, Haliç’i atlayarak Fatih’lere, Aksaray’lara, sonra Rumeli’ye ve Boğaz’ı aşarak önce Kadıköy’lere, Moda’lara ve sonra Üsküdar’lara ve oradan Anadolu’ya geçen bu bunak neyimiz olur: Babamız […]

Devrimizde İslam tebliği ihmal edilmekte ve halk genellikle bundan çok gâfil bulunmaktadır. Bazı kimselerde de şöyle özel bir hastalık vardır. Dini bir görev, hatiplik, yazarlık, eğitim, tebliğ, vaaz’u nasihat vs. gibi bir vazife ile görevlendirildikleri zaman başkalarını ıslah etmeye öyle bir dalıyorlar ki, kendilerinden gâfil kalıyorlar. Halbuki başkalarını ıslah etmek ne kadar gerekli ise ondan […]

İmân; Allâh (c.c.)’e ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in haber verdiği şeylerin doğru olduğuna tereddütsüz inanmak, bunların hak ve doğru olduğunu kalben tasdik etmektir. Resûlullah (s.a.v.) buyuruyor ki: “Bir kimse samimi bir kalble, ‘La İlahe İllallah Muhammedün Resûlullâh (Allâh’tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in de onun Resûlü olduğuna)’ îmân ederse Allâh (c.c.)cehennemi o kimseye haram […]

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Eğer mü’min, Allah’ın azabının nitelik ve niceliğini bilseydi, cennet ümidine kapılmazdı. Kâfir de Allah’ın rahmetinin nitelik ve niceliğini tam olarak kavrayabilseydi, O’nun cennetinden asla ümidini kesmezdi” (Müslim, Tevbe 23) Açıklamalar Hadîs-i şerîf, Allah Teâlâ’nın rahmet ve azap edici olduğuna dair sıfatlarını […]

Sahabenin (r.a.) sünneti (yani uygulaması) da sünnet sayılır ve onunla amel edilmesi ve ona müracaat edilmesi gerekir. Buna aşağıdaki âyet-i kerimeler delil teşkil eder: “Siz insanlar için ortaya çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz ” (Âl-i Îmrân s. 110) “Böylece sizi insanlara şahit ve örnek olmanız için tam ortada bir ümmet kıldık. ” (Bakara s. 143) Birinci […]

Selefi sâlihin Ashab-ı Kirâm (r.a.e.)’ı övgü ile anmış ve onlara tâbi olmak gerektiğini bildirmiştir. Saîd b. Cübeyr (r.a.) şöyle demiştir: “Ehl-i Bedir’in bilmediği bir şey, din değildir.” Hasan el-Basrî (r.a.), Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ashabını anmış ve şöyle demiştir: “Onlar, bu ümmetin kalbler bakımından en iyileri, ilim bakımından en derinleri, tekellüf bakımından en azları idiler. Onlar, […]

Hakim ve Beyhakî, Enes bin Mâlik (r.a.)’den şöyle rivâyet etmişlerdir: Resûlullâh (s.a.v.)’in bir gün otururken birden güldüğünü gördük. Hattâ mübârek dişleri göründü. Hz. Ömer (r.a.): – Yâ Resûlallâh (s.a.v.) neden güldünüz? dedi. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu: – Ümmetimden iki kişi, Hakk Te‘âlâ hazretlerinin huzûruna gelip diz çöktüler. Birisi, yâ Rabbi, benim hakkımı, bu arkadaştan […]

“Muhakkak O, kıyamet için bir bilgidir, asla ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olunuz. Bu dosdoğru yoldur..” (Zuhruf s. 61) Bu âyetin tefsirinde Semerkandî Tefsiri 3. cilt sahife 262 de şu açıklamalar vardır: Yani İsa’nın inişi kıyamet saatinin alametidir. Denildi ki: İsa’nın inişi insanlar için (âyet) nişadır. İbni Abbas’tan (r.a.) rivayet edildi ki bu âyetin […]

Bu, birkaç bakımdan olur: 1- Kur’ân-ı Kerîm’de meâlen; “Onlar nefslerine zulm ettikten sonra gelirler. Allahü Teâlâ’dan af dilerler. Resûlüm de, onlar için istiğfâr ederse, Allahü Teâlâ’yı elbette tövbeleri kabûl edici ve merhamet edici olarak bulurlar” buyuruldu. (Nisâ-64) 2- İkinci delîl sünnettir. “Kim benim kabrimi ziyâret ederse…” hadîs-i şerîfinin umûmundan anlaşılmaktadır. Bu hadîs-i şerîf, uzakta ve […]