Monthly Archives: Mart 2013

Hz. Mahmud Sâmi (k.s.)’un hayatını manevi vazifelisi ve ihvâna kılavuzu Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün kâleminden yayınlamaya devam ediyoruz: Hz. Sâmi (k.s.), sâlih dostların birbirlerine olan yardımlarının Kıyâmet günü de devâm edeceğinin tefsîrde beyân edildiğini sohbetlerinde sık sık anlatırlardı: Kıyâmet günü hesâba çekilen bir kulun seyyiâtı hasenâtına denk geliyor. Meselâ, 1000 seyyiesi (günâhı) varsa 1000 de […]

Takvâ: Allâh (c.c.)’dan korkmak, Kur’an’la amel etmek, aza razı olmak ve Âhiret gününe hazırlanmaktır. Kur’an-ı Kerim’de takva, üç mânâda kullanılmıştır: 1. Korkma, sakınma manasında kullanılmıştır. Allâh (c.c.) şöyle buyurmuştur. “Benden korkunuz” (Bakara s. 28) Başka bir âyette: “Öyle bir günden sakının ki (hepiniz) o gün Allâh’a döndürüleceksiniz.” (Bakara s. 28) 2. Tâat ve ibadet manasında: […]

Herkese, cennet veya cehennemden hangisine gi¬deceği yazılmışsa oraya gitmek için gerekli işler ona ko¬laylaştırır. Allâhü Te’âlâ herkesin hangi yolda gideceğini ezelde bildiği için yazmıştır. Cennetlik kimseye Cenne¬te gidecek amelleri yapmak kolay olur. O amelleri işler. Allâhü Te’âlâ’nın lûtfu ile işi hayır ile son bulur. Cehen¬nemlik kimseye de, oraya gidecek işleri yapmak kolayla-şır. Onları işler ve […]

“Ey insanlar! Sizi cennete yakınlaştıracak, cehen-nemden uzaklaştıracak hiçbir şey yoktur ki ben onu size emretmiş olmayayım ve sizi cehenneme yaklaştıracak, cennetten uzaklaştıracak hiçbir şey yoktur ki onu sizden nehyetmeyeyim. Rûhu’l-Emîn (Cebrâîl (a.s.)), rızkıma tam olarak kavuşmadıkça nefsimin ölmeyeceğini kalbimesok-tu. Allah’tan korkun ve rızk aramayı güzel yapın. Onun gecikmesi birtakım günahlarla sizi Allah’a isyana şevket-in es […]

Bir Hadîs-i Şerîf’te: “Gerek erkek ve gerek kız yedi yaşın¬daki çocuklarınıza namaz ile emrediniz. On yaşındakileri de kılmazlarsa darb ediniz (yavaşça dövünüz) ve onların yatak-larını ayırınız.” buyurulmuştur. On yaşındaki çocuklar namaz kılmazlarsa hafifçe el ile (avuçtan ziyâde olmamak üzere) darb edileceği (dövüleceği) Fıkıh kitâblarında açıklanmıştır, işte namazın önem derecesi ve devam etme gerekliliği çocukluk çağında […]

Nûh (a.s) tebliğ vazifesini yapıp, kavmini yılmadan, yorulmadan devamlı surette Allâh (c.c.)’e imân ve kulluk etmeye çağırıp, isyan ederlerse azaba yakalanacaklarını bildirdi, fakat çok az kimse imân etmişti. Kavmi bu dâvete uymadıkları gibi, Nûh (a.s)’ı kendilerine doğruyu, hakkı anlatırken dinlememek için elbiseleriyle başlarını kapatıyor bir taraftan da ona inananlara işkence yapıyorlardı. Nûh (a.s) gittikçe azan […]

Sultân II. Abdülhamîd Hân’ın önceden aldığı tedbîrler ve O’nun eğittiği askerlerle Haçlı’ya karşı kazanılan ve Türk târihinin dönüm noktasını teşkîl eden bir mübârek zaferdir. Çanakkale Savaşları 8,5 ay sürdü. Memleketin en hassâs yerine yöneltilen taarruz kırıldı. Çanakkale Muhârebeleri, Osmânlı Devleti’nin dört sene harbe dayanmasına, bu yüzden Çarlık Rusyası’nın yıkılmasına sebeb oldu. Bu başarı yalnız Osmânlı […]

Hz. Peygamber (s.a.v.) yataklarında ihtiyacına yetecek kadarıyla yetinirdi. Fazlasını istemezdi. Sahih-i Müslim’de Hz. Peygamber (s.a.v.): “Bir döşek er kişi için, bir döşek hatun için, bir döşek misafir için, dördüncüsü şeytan içindir” buyurmuşlardır. Fakat âlimler buyurmuşlar ki, bu hadîsin mânâsı, lüzumundan fazlası kibirlenmek ve övünmek içindir. Bu duygu ile yapılan her iş yerilmiştir. Ayrıca hadîste biri […]

Allâhü Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de bizlere şöyle hitap eder: “Şüphesiz Allâh katında din İslâm’dır. Kendilerine kitap verilenler, onlara ilim geldikten sonra, sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler.” (Âl-i İmran s. 19) Yani, Allâh indinde İslâm’dan başka makbul bir din yoktur. İslâm dini tevhiddir ve Nebi (s.a.v.)’in getirdiği yolu yol olarak seçmektir. Âyette, kendilerine kitap […]

PEYGAMBER (S.A.V.)’İN ÂDETLERİ • Peygamber (s.a.v.) Efendimiz umumi­yetle sağ elleriyle iş görmeyi severlerdi. • Ayakkabılarını giyerlerken önce sağ ayakkabılarını giyerlerdi. • Camiye girerken önce sağ ayağı ile adım atarlardı. • Bir şey dağıtacak olurlarsa sağında bulunanlardan başlarlardı. • Bir iş yapacakları zaman besmele çekerlerdi. • Elbiseyi sağdan giyerler ve soldan çıkarırlardı. • Hz. Enes (r.a.) […]