Monthly Archives: Şubat 2013

BERÂT GECESİ Şaban’ın on beşinci gecesi bir senelik günahlara kefarettir. Bunun için Şa’ban’ın onbeşinci gecesine «kefaret gecesi» de de­nilir… Bu gecede yüz rek’at namaz kılınır. Bu namazın, her iki rek’atında bir selâm verilir. Her re’atda Fatiha’dan sonra onbir İh1âs-ı Şerîf okunacaktır, Dilenirse bu namaz on rekatda da kılınabilinir. O zaman her rek’atda Fati­ha’dan, sonra yüz […]

YEMEĞE TUZLA BAŞLAMAK Yemeğe tuzla başlamak, bitirmek ve sağ elle yemek Peygamberimiz (s.a.v.)’in bizlere örnek teşkil edecek sünnetidir. Onun bütün amelleri elbette bizim için daha hayırlı ve Allah (c.c.)’a yaklaşmaya vesiledir. Kaldı ki, insan bu dünyada kendi sağlığı ve saadeti acısından da mutlaka gerekli ve faydalıdır. Tuz vücut için en az su kadar zaruri olan […]

AYET-İ KERİMELERLE ZİKRULLAH «Ey îman edenler! ALLAH’ı çok çok zik­redin!» (Ahzab: 41) «Sabah ve akşam RABBİ’nin ismini zik­ret! Gecenin bir kısmında Rabbına secde et (namaz kıl) ve uzun gecelerde teşbih et!» (İnsan: 25-26) «Gerçek mü’minler, ALLAH’ın zikri ile kalbleri huzura kavuşarak îman edenlerdir. Uyanık olun! (bilin ki) ancak ZİKRULLAH’a devam edenin kalbi mutmain olur. (Yatışır, […]

EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN CÖMERTLİĞİ Bir gün bir adam Resûl-i Ekrem (s.a.v.) mer’ada otlayan keçilerini sayarken gelmiş ve birkaç keçi istemişti. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) de ona bütün sürüyü vermişti. Adam sürüyü kabilesine götürdüğünde: – «Hepiniz müslüman olunuz. Muhammed (s.a.v.) o kadar cömerd ki, fakirlikten hiç korkmuyor.» demişti. (Buhârî). Kendilerine bir şey gelse derhâl onu, baş­kalarına hediye ederler, […]

ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ -II El-Bâtın, El-Vâlî (c.c.) * El-Müteâlî (c.c.) * El-Berrü (c.c.) * Et-Tevvâb (c.c.) * El-Müntekîm (c.c.) * El-Afüvv (c.c.) * Er-Raûf (c.c.) * Mâ-lik’ül-Mülk (c.c.) * Z’ül-Celâli (c.c.) * V’el-ikrâm (c.c.) * El-Muksît (c.c.) * El-Câmi’ (c.c.) * El-Ganiyy (c.c.) * El-Mugnî (c.c.) * El-Mâni’ (c.c.) * Ed-Darr (c.c.) * En Nâfî’ (c.c.) * En-Nûr (c.c.) * […]

ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ -I Bismillâhirrahmânirrâhim Hüvellâhüllezî la ilahe illâhü * Er-Rah-man (c.c.) * Er-Rahîm (c.c.) * El-Melik (c.c.) El-Müheymin (c.c.) * El-Azîz (c.c.) *El-Cebbâr (c.c.) * El-Mütekebbir (c.c.) * El-Hâlik (c.c.) * El-Bârî (c.c.) * El-Musavvir, (c.c.) * El-Gaffâr (c.c.) * El-Kahhâr (c.c.) *, El-Vehhâb (c.c.) * Er-Rezzâk (c.c.) * El-Fettâh (c.c.) * El-Alîm (c.c.) * El-Kâbid […]

HZ. YUNUS (A.S.)’IN KISSASI «Azabımız gelip çattığı zaman îmân edip de bu îmânı kendisine fayda vermiş bir mem­leket bulunsaydı ya! Bu, asla vaki’ olmamıştır. Ancak Yûnus’un kavmi müstesnadır ki, bunlar imân edince kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını uzaklaştırıp giderdik ve on­ları daha bir zamana kadar yaşatıp faydalan­dırdık.» (Yûnus sûresi, âyet:98) Saffat sûresinde beyân olunduğu veçhile: […]

ŞİFÂ ALLAH (C.C.)TANDIR Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: «Allah(c.c.)ın kulları tedavi olun Allahû Teâlâ derdi yarattığı gibi dermanı da yaratmıştır.» (Tirmizî ve ibn-i Mâce Usame (r.a.)’den rivayet etmiş­lerdir) buyurmuşlardır. Yine bir Hadîs-i Şeriflerinde Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: «Allahû Teâlâ her hastalığa bir ilâç yaptı. Hastalık kendi ilâcına rastlarsa Allah (c.c.)’in izniyle yok olur.» (Müsned -İmâm-ı A’zam) buyuruyorlar. Doktorun […]

ÇEVRENİN ÖNEMİ İnsanın ahlâkı bulunduğu muhite göre şe­killenir. İnsan, ahlaken bozuk bir muhitte bulunuyorsa, ondaki hilm kerem, insanlık, doğ­ruluk, haya, iffet, sabır ve şükür gibi güzel hasletler, şeytanî ve hayvanî ahlâka dönüşür. Hevâ, heves ve şehvetleri yok etmek için gayret eden insan, değerli ahlâk ve kalb te­mizliğini elde etmiş ve aslî vatanına (ahiret) sevgi beslemiş […]

İLMİHAL Altın ile, gümüş ile vesair mücevherat ile kadınların bezenmeleri caizdir. Erkekler ise ziynet maksadıyla olmaksızın gümüşten hal­kalı mühür kullanabilirler. Ve ziynet için de olsa gümüşlü kemer, altın yaldızlı, işlemeli kılıç kuşanabilirler. Fakat altından, demirden, tunçtan, şişeden, taştan halkalı mühür kulla­namazlar. Bu haramdır. Mühürde itibar kaşa değil, halkayadır. Kası taştan, akikten vesaireden olabilir. Şu kadar […]