Muharrem Ayı

MUHARREM AYININ BIRINCI GÜNÜ

OKUNACAK DUÂLAR VE YAPILACAK ZIKIRLER

1. Asagıdaki duâ, üç def‘a okunacaktır:

Bi-smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi

ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ

fazlüke’l-‘azîmü ve cûdüke’l-‘amîmü’l-mu‘avvelü ve hâzihi ‘âmun

cedîdün kad akbele nes’elüke’l-‘ısmete fî-hi mine’s-seytâni ve evliyâihi

ve cünûdihi ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi

ve’l-istigâle bi-mâ yukarribünî ileyke zülfâ yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi

ve sallâ’llâhu ‘alâ Muhammedini’n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ‘alâ âlihi ve

ashâbihi’t-tayyîbîne’t-tâhirine ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîne.

2. 365 def‘a Âyetü’l-kürsî okunacak.

3. 1000 def‘a Ihlâs-ı serîf okunacak.

4. 1 def‘a Zümer sûresi okunacak.

5. Bütün bunların sonunda 1 def‘a: Allâhümme yâ muhavvile’lhavli

ve’l-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahseni’l-hâl denilecek.

MUHARREM AYININ ILK ON GÜNÜ

HER GÜN OKUNACAK

Bi-’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

El-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ

seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ecma‘îne. Allâhümme

ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-hayyü’l-kerîmü’l-hannânü’l-mennânü

ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fî-he’l-‘ısmete mine’s-seytâni’r-

racîmi. Ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’listigâle

bi-mâ-yukarribunî ileyke yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi bi-rahmetike

yâ erhame’r-râhimîne. Ve sallâ’llâhu ve selleme ‘alâ seyyidinâ

ve nebîyyinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve ehli beytihî

ecmaîne.

Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretlerinden: “Her kim, ilk on günü

sabahleyin bu duâyı üç kerre okursa, Allâh Zü’l-Celâl Hazretlerinin

o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem’ine kadar bütün belâlardan

emîn ve muhâfaza buyuracagı.” rivâyet olunmustur.

Seyh Sihâbüddîn-i Sühreverdî (k.s.)’dan nakledilmistir ki:

“Her kim, bu duâyı, Asûre günü üç kerre okursa, ölümden

de emîn kılınır. Elbette o sene ölümü takdîr olunan kimseye

bu duâyı bu vechile okumak nasîb olmaz.”