SAHTE ŞEYHLERE ALDANMAYIN...

Kerâmetin zıddı olarak, kâfir, fâsık ve müteşeyyıh, yâni velî olmadığı hâlde velîlik taslayan bâzı şahıslardan evliyânın kerâmetine benzer birtakım fevkalâdelikler sâdır olabilir. Bunların iddiâlarına uygun olarak meydana gelen hârikulâdeliklere istidraç denilmiştir. Kısaca istidraç; küfrü veya fâsıklığı açıkça görülen kimsenin isteğine uygun olarak zuhur eden harikalıklardır. İmâm-ı Gazâlî (k.s.) Hazretleri bu konuda şöyle buyurmuş[Devamı]

mtb